K oblíbeným Napište nám - Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Facebook
Pražský Rallysprint
Generální partner Hlavní partner Oficiální partner Oficiální partner

Tipcars Pražský Rallysprint 2016 | Zvláštní ustanovení

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
XXII. TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT
3. 12. 2016

1. ÚVOD

1.1. Všeobecně

TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT (dále jen TCPR) je volný motoristický podnik zapsaný v kalendáři podniků rally FAS AČR 2016.
TCPR se bude konat podle Národních sportovních řádů odpovídajících předpisům FIA, podle Standardních propozic FAS AČR (SPR FAS) a podle těchto zvláštních ustanovení. Úpravy, dodatky a/nebo změny budou oznámeny jen číslovanými a datovanými bulletiny - prováděcími ustanoveními PU (vydanými pořadatelem).
Standardní propozice rally FAS AČR a NSŘ 2016 jsou k dispozici na stránkách www.autoklub.cz.
TCPR je svým charakterem rallyexhibice.

1.2. Povrch trati

100% asfalt

1.3. Trať

Celková délka RZ: 40,5 km.

2. ORGANIZACE

2.1. Zápočet rally

Volný podnik zařazený do kalendáře FAS AČR.

2.2. Schvalovací číslo ASN

č.j. AR01016 ze dne 9. 11. 2016

2.3. Název pořadatele, adresy a podrobnosti o spojení

MPA Motorsport, s.r.o.
Bellušova 7 Praha 5 155 00
tel.: +420 607243 477
e-mail: info@prazskyrallysprint.cz
web: www.prazskyrallysprint.cz
Bankovní spojení: 107-7814720287/0100
KB Praha
Organizační výbor
Předseda: Petr Mihule
Členové: Jaroslav Švihálek, Ladislav Srnka, Ladislav Kovář

2.4. Pozorovatelé a delegáti

Hlavní sportovní komisař: Jiří Venuš
Bezpečnostní delegát: Miroslav Smolík

2.5. Hlavní činovníci

Ředitel rally: Petr Mihule
Technický komisař: Václav Šedivý
Hlavní časoměřič: Vlastimil Lobiš
Hlavní činovník pro bezpečnost: Jaroslav Švihálek
Hlavní lékař: MUDr. Milan Procházka

2.6. Umístění ředitelství a podrobnosti o spojení

Místo: Autosalon NH Car - Kia Praha 6 - Strahov

2.7. Umístění tiskového střediska

Místo: Autosalon NH Car - Kia Praha 6 - Strahov
Datum: 2. 12. 2016, čas: 15:00

2.8. Umístění servisního parkoviště

Místo: Praha 6 - Strahov
Datum: 1. 12. 2016, Čas 18:00 až 3. 12. 2016, čas 24:00hod.

3. PROGRAM

Vydání zvláštních ustanovení

10. 11. 2016

Uzávěrka přihlášek

Místo: Zátopkova 100, Praha 6 - Strahov
Datum: 20. 11. 2016
Čas: 18:00

Zveřejnění seznamu přijatých přihlášek

Místo: www.prazskyrallysprint.cz
Datum 21. 11. 2016
Čas: 18:00

Ředitelství rally

Místo: Autosalon NH Car-Kia Praha 6 - Strahov
Datum: 2. 12. 2016
Čas: 07:00 – 21:00

Umístění oficiální vývěsky

Místo: Ředitelství, Autosalon NH Car-Kia Praha 6 - Strahov
Datum: 2. 12. 2016
Čas: 07:00 - 21:00

Umístění informační vývěsky

Místo: Ředitelství, Autosalon NH Car-Kia Praha 6 - Strahov
Datum: 2. 12. 2016
Čas: 07:00 - 21:00

Prezentace a předání itineráře a dokumentů

Místo: Autosalon NH Car-Kia Praha 6 - Strahov
Datum: 2. 12. 2016
Čas: Během administrativní přejímky

Otevření servisního parkoviště

Místo: Zátopkova ul. Praha 6 - Strahov
Datum: 1. 12. 2016
Čas: 18:00!!!

Administrativní přejímka

Místo: Ředitelství, Autosalon NH Car-Kia Praha 6 - Strahov
Datum: 2. 12. 2016
Čas: 08:00 - 12:00
Po dohodě je možný i jiný čas.

Otevření tiskového střediska a akreditace média

Místo: Ředitelství, Autosalon NH Car-Kia Praha 6 - Strahov
Datum: 2. 12. 2016
Čas: 09:00

Technická přejímka

Místo: Zátopkova ul. Praha 6 - Strahov
Datum: 2. 12. 2016
Čas: 08:30 - 12:00
Po dohodě je možný i jiný čas.

Seznamovací jízdy

Místo: RZ 1-3
Datum: 2. 12. 2016
Čas: 12:00 – 13:00
Místo: RZ 4-5
Datum: 2. 12. 2016
Čas: 13:30 – 14:30

Start RZ

Dle přílohy číslo 1 – Časový harmonogram

4. PŘIHLÁŠKY

4.1. Datum uzávěrky přihlášek

Místo:
Datum: 20. 11. 2016
Čas: 18:00

4.2. Postup při přihlášení

Všichni zájemci o účast musí zaslat vyplněnou přihlášku elektronickou formou na sekretariát podniku (adresa: bod 2.3), před ukončením příjmu přihlášek. Pořadatel si vyhrazuje právo umožnit posádkám přihlásit se v období mezi uzávěrkou přihlášek a dnem konání podniku za zvýšený vklad.

4.3. Počet přijatých soutěžících a třídy

Maximální počet přijatých vozů je 62.
Jsou povolena pouze vozidla odpovídající kap. F NSŘ 2016, a HA podle kap. K NSŘ 2016.
Všechna vozidla s českou registrační značkou musí odpovídat zákonu 56/2001 Sb. s příslušnými výjimkami pro sportovní vozidla a musí mít platnou testaci.

4.4. Přihlašovací vklad

Vklad s volitelnou reklamou pořadatele: 15125,00 Kč vč. DPH 21%
Vklad bez volitelné reklamy pořadatele: 30250,00 Kč vč. DPH 21%

4.5. Způsob úhrady vkladu

Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na bankovní účet 107-7814720287/0100.
Jako variabilní symbol posádka uvede číslo licence prvního jezdce.

4.6. Vrácení vkladu

Celý vklad bude vrácen při odmítnutí přihlášky nebo při odvolání rally. Pořadatel vrátí část vkladu soutěžícím, kteří se z důvodu vyšší moci nemohli dostavit a omluvili řádně svou neúčast do zahájení administrativní přejímky. Přihlášeným posádkám, které se bez řádné omluvy na rally nedostaví, vklad propadne.

5. POJIŠTENÍ

5.1. Pojistné krytí pořadatele

Pořadatel je pojištěn proti škodám způsobeným třetí osobě pojistkou uzavřenou mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. – Vienna Insurance Group a Autoklubem ČR číslo 0013875833 na částku 10,000.000,- Kč.

5.2. Pojištění soutěžících a posádek

5.2.1. Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění vozidel proti škodám způsobeným třetím osobám
Jezdci jsou pojištěni proti škodám způsobeným třetí osobě pojistkou uzavřenou mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou a. s. – Vienna Insurance Group a Autoklubem ČR č. 0013875833 na částku 10,000.000,- Kč na pojistnou událost s integrální franšízou 5.000,- Kč tzn., že škody do 5.000,- Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny v plné výši. Pořadatel se zavazuje zajistit toto pojištění pro všechny účastníky s výjimkou těch, kteří u administrativní přejímky doloží, že mají uzavřeno celoroční pojištění odpovědnosti platné na uzavřených tratích.
Pojistné činí 275,- Kč a je součástí vkladu.

5.2.2. Všechny posádky musí při administrativní přejímce předložit platnou mezinárodní zelenou kartu svého vozidla. Bez tohoto dokladu nebude posádce povolen start.

5.2.3. Každý jezdec i spolujezdec musí mít sjednané své osobní úrazové pojištění, které je povinen předložit při administrativní přejímce (u držitelů licencí FAS AČR stačí předložit licenci jezdce). Pojištění zahraničních posádek musí zahrnovat i krytí nákladu na případné léčení v ČR.

5.3. Oznámení škody

Posádky jsou povinny nejpozději do konce soutěže oznámit pořadateli škodu způsobenou jejich vozidlem na trati rally. Nedodržení této povinnosti znamená předvolání soutěžícího a příslušné posádky k disciplinární komisi.

5.4. Vyloučení z pojistného krytí

Vozidla servisní a doprovodná, i když mohou být označena zvláštními tabulkami, které jim vydá pořadatel, nejsou kryta pojistkou pořadatele a jedou vždy na vlastní odpovědnost.

6. REKLAMA A OZNAČENÍ

6.1. Povinná reklama

A - na startovních číslech - TipCars
B - pod startovním číslem - Subaru

6.2. Nepovinná reklama

A - případná další reklama bude upřesněna v prováděcím ustanovení.

6.3. Startovní čísla a tabulky podniku

6.3.1. Dveřní panely se startovním číslem a tabulky podniku, které pořadatel dodá každé posádce, musí být před technickou přejímkou umístěna na předepsaných místech vozidla (viz prováděcí ustanovení).

6.3.2. Bude-li kdykoliv v průběhu podniku zjištěno, že na vozidle chybí platná startovní čísla (vlevo nebo vpravo), nebude posádka pokračovat v jízdě po RZ v rámci podniku.

7. PNEUMATIKY

Po celou dobu provozu vozidla na veřejných komunikacích v ČR musí být hloubka dezénu pneumatik minimálně 1,6 mm. Lze použít jen pneumatiky, které odpovídají ustanovením Standardních propozic rally FAS AČR. Nedodržení předpisů pro použití pneumatik bude pro posádku znamenat ukončení testovacích jízd.

8. SEZNAMOVACÍ JÍZDY

Místo: RZ 1/2/3
Datum: 2. 12. 2016
Čas: 12:00 – 13:00
Místo: RZ 4/5
Datum: 2. 12. 2016
Čas: 13:30 – 14:30

9. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA

9.1. Dokumenty k předložení:

- potvrzení přihlášky, technická karta
- licence jezdců
- řidičské průkazy
- doklady o pojištění vozidla
- kartičky zdravotní pojišťovny (např. VZP,...)
- seznam osob (členů týmu, inženýrů apod.), kteří se zúčastní jízd v rámci testování, včetně prohlášení o zproštění odpovědnosti pořadatele u těchto osob – formulář (čestné prohlášení) bude ke stažení na stránkách pořadatele. Tyto osoby obdrží nepřenosné označení pro identifikaci na startu TRZ.

9.2. Místo a časový rozvrh administrativní přejímky

Místo: Autosalon NH Car-Kia Praha 6 - Strahov
Datum: 2. 12. 2016
Čas: 08:30 - 12:00

10. TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

10.1. Místo a časový rozvrh technické přejímky

Místo: Zátopkova ul. Praha 6 - Strahov
Datum: 2. 12. 2016
Čas: 9:00 - 12:00hod.

10.2. Průběh technické přejímky

Při technické přejímce TK provede kontrolu, zda vozidlo splňuje zákonné podmínky pro provoz sportovních vozidel po pozemních komunikacích včetně předpisu pro limity hluku a pravidel používání přídavných světel a pneumatik. Posádka předloží ke kontrole sportovní průkaz vozidla.
TK provede základní kontrolu bezpečnostní výbavy vozidla a posádky. Bude provedena kontrola vylepení bezpečnostních telefonních čísel.

11. DALŠÍ POSTUPY

11.1. Start rally a jízda po trati

Oficiální start nebude organizován. Časové kontroly, kontroly přeskupení, uzavřené parkoviště a závěrečná technická prohlídka nebudou organizovány. Jízdní výkazy nebudou rozdávány. Posádky se dostaví na start TPCR a startovat budou v pořadí příjezdu. Posádky jsou na traťovém úseku mimo TCPR běžnými účastníky provozu a musí se řídit pravidly silničního provozu, na jejichž dodržování bude dohlížet Policie ČR a Městská Policie.
Na traťovém úseku mimo RZ a označená místa platí přísný zákaz ohřívání pneumatik.

11.2. Postup při nehodě

Při dopravní nehodě na otevřené trati mimo TCPR se postupuje podle platných předpisů pro silniční provoz. Posádka ohlásí nehodu pořadateli. Při zastavení nebo havárii na trati TCPR musí být minimálně 50m za vozidlo umístěn červený reflexní trojúhelník, i když je vozidlo mimo trať. Ostatní posádky tímto místem projedou se zvýšenou opatrností. Při běžné nehodě na trati RZ bez zranění musí být následujícím vozidlům ukazován zelený symbol OK. Při opuštění vozu musí být symbol OK umístěn na viditelném místě. Při nehodě, která vyžaduje lékařskou pomoc, musí být (je-li to možné) následujícím vozidlům ukázán červený symbol SOS.
Posádka, které je ukazován červený symbol SOS, nebo, která vidí vážně havarované vozidlo jehož posádka je uvnitř a neukazuje červený symbol SOS, musí bezpodmínečně zastavit, získat informace a poskytnout první pomoc.
Další vozidlo, které přijede k dopravní nehodě, zastaví, zjistí situaci a informuje následující radiobod. Ostatní vozidla rovněž zastaví, uvolní cestu pro zásahové vozy a bezpodmínečně se řídí pokyny traťových komisařů.

11.3. Žluté vlajky

Je-li v radiobodu TRZ vyvěšena žlutá vlajka, musí jezdec okamžitě snížit rychlost (až do cíle TRZ) a řídit se pokyny komisařů na trati.

11.4. Odpadnutí nebo havárie

Nebude-li posádka již pokračovat v další účasti, oznámí tuto skutečnost co nejdříve pořadateli.

11.5. Bezpečnostní spojení

Telefon pro oznámení: +420 777 505 402
Všem posádkám se připomíná povinnost dodržovat všechna pravidla týkající se bezpečnosti vyplývající z těchto zvláštních ustanovení, obecně platných sportovních pravidel pro automobilové rally a pravidel etických.

12. OZNAČENÍ ČINOVNÍKŮ

Vedoucí RZ: zelená vesta
Hlavní činovník pro bezpečnost: červená vesta
Vedoucí stanoviště: modrá vesta
Traťoví komisaři: oranžová vesta
Časoměřiči: reflexní vesta s nápisem Časoměřič - timing

13. KLASIFIKACE A CENY

Pořadatel udělí ceny prvním třem posádkám v absolutní klasifikaci, skupině N, H.
Oceněné za účast budou všechny přihlášené posádky.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v kongresovém centru hotelu Pyramida v Praze 6. 19:30 hod.
Účast všech přihlášených posádek je povinná.

Petr Mihule
Ředitel rally

Zvláštní ustanovení - propozice 2016 ve formátu pdf ke stažení zde.

Generální partner Hlavní partner Mediální partner Mediální partner Oficiální partner Oficiální partner Oficiální partner
Pražský Rallysprint