Pražský Rallysprint
K oblíbeným Napište nám - Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Facebook
Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint
Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Oficiální partner Oficiální partner

Tipcars Pražský Rallysprint 2022 | Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") internetových stránek www.prazskyrallysprint.cz provozovatel MPA Motorsport, s.r.o. Bellušova 7 Praha 5 155 00 IČO: 03317579 DIČ: CZ03317579, zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1066 (dále jen "provozovatel") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s užíváním služeb internetových stránek www.prazskyrallysprint.cz uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "uživatel") prostřednictvím internetových stránek na adrese www.prazskyrallysprint.cz (dále jen "webová stránka").

1.2. Tyto VOP internetových stránek www.prazskyrallysprint.cz.jsou závazné v plném znění pro všechny uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky systému bez předchozího oznámení. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění na adrese www.prazskyrallysprint.cz Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.3. Webová stránka www.prazskyrallysprint.cz poskytuje přímé přenosy se zpoplatněným přístupem pro shlédnutí (pay per view - dále jen PPV). Naše vybrané služby lze užívat zdarma u neplacených videí, jinak jsou zpoplatněny dle ceny vstupenky u každého videa, nebo přímého přenosu.

1.4. Provozovatel nenese zodpovědnost za výpadky elektřiny, internetu, nebo subdodavatelské Live box,s.r.o.. Nárok na reklamaci vstupenky vzniká v případě, že uživatel nemohl shlédnout více jak polovinu času přímého přenosu.

2. Uživatelský účet

2.1. Registrace pro uživatele není nutná, probíhá pouze platba přes platební bránu ComGate Payments. Uživatel má povinnost uvést správné, pravdivé osobní údaje a platný emailový kontakt.

2.2. Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (název firmy), adresa bydliště (sídlo), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

2.4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z VOP, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

2.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, pravdivé a že byly poskytnuty dobrovolně.

3. Služba a její rozsah

3.1. Pro využití služeb nabízených provozovatelem není nutná registrace - viz bod 2. těchto VOP.

3.2. Provozovatel nabízí přímé přenosy a záznamy videí, jak zpoplatněné, tak volně přístupné zdarma. Provozovatel je pouze distributorem hotového videosignálu, za kvalitu videosignálu nese zodpovědnost dodavatel videosignálu.

3.3. Je výslovně zakázáno cokoli kopírovat nebo provozovat neoficiální aktivity spojené se systémem www.prazskyrallysprint.cz bez písemného souhlasu majitele.

3.4. Sledování přenosu nesmí být užito k veřejné produkci ( sport bary, restaurace ) a dále k využívání informací z přenosu pro další média ( internetové portály, sportovní zpravodajství ) v reálném čase. V případě zjištění takovéhoto využití bude plátce vstupenky v rámci neoprávněného užití sankcionován blokací vysílání a vystavuje se možnému trestnímu stíhání pro porušení majitelů práv pro on-line prezentaci, včetně finančního prospěchu z neoprávněného obohacení.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit nabízené služby bez předchozího oznámení uživateli. Veškeré změny služeb a aktuální platné VOP jsou zveřejněny na adrese www.prazskyrallysprint.cz.

4.2. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb uživateli v případě porušení VOP.

4.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa https:/www.coi.cz

Kontaktní údaje provozovatele:
Adresa pro doručování:
MPA Motorsport, s.r.o. Bellušova 7 Praha 5 155 00
IČO: 03317579 DIČ: CZ03317579,
Adresa elektronické pošty: info@prazskyrallysprint.cz
Telefon +420 602 359 559

V Praze, dne 5.11.2017

Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Oficiální partner Hlavní mediální partner Mediální partner Mediální partner Oficiální partner Oficiální partner Oficiální partner
Pražský Rallysprint